10 – Hương liệu có độc hại cho người tiếp xúc thường xuyên và lâu dài không?