11 – Hương liệu dùng nhiều thì có ảnh hưởng gì đến sản phẩm không?