9 – Điều kiện bảo quản hương tốt nhất là như thế nào?