19 – Tỷ lệ sử dụng của hương bao nhiêu là phù hợp? Bộ Y Tế có quy định giới hạn tỷ lệ dùng như các loại phụ gia khác không?