20 – Hương giữ được mùi ổn định trong thời gian bao lâu thì bắt đầu giảm và biến mùi?