18 – Có phải hương cũng làm ảnh hưởng đến vị của sản phẩm không?