17 – Hương tự nhiên và hương organic khác nhau ở điểm nào? Hương organic thường có các chứng nhận nào?