16 – Sử dụng hương dạng bột hay dạng lỏng thì hiệu quả hơn? (trường hợp sản phẩm có thể sử dụng cả 2 dạng)