3 – Hương tự nhiên thì thời hạn sử dụng trong bao lâu?