2 – Công ty Việt Hương có sản xuất hàng tại Việt Nam không?