1 – Hương cho thực phẩm (flavour) khác hương cho mỹ phẩm (fragrance) ở điểm nào?