4 – Hương của công ty bạn có chịu nhiệt được không?