5 – Hương liệu trong thực phẩm có thể tồn tại trong bao lâu sau khi đã làm ra thành phẩm?