6 – Hương được bảo quản ở môi trường như thế nào để ổn định về chất lượng?