14 – Cho hương vào giai đoạn nào của quá trình sản xuất sản phẩm là tốt nhất?