8 – Hương có dấu hiệu nào thì không còn an toàn để sử dụng?