4 – Hương nước hoa có ứng dụng được cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm khác được không?