3 – Tỉ lệ hương liệu dùng trong các sản phẩm mỹ phẩm như thế nào?