9 – Một hương dạng lỏng tan trong nước muốn chuyển qua làm hương này tan trong dầu nhưng vẫn giữ mùi y như vậy có được hay không? Tại sao?