8 – Hương liệu dùng cho các sản phẩm sữa có thể dùng hương có chất mang (solvent) nào?