11 – Hương tổng hợp và hương tự nhiên có dùng chất định hương để kéo dài độ lưu mùi hương không? Nếu có thì đó là chất gì?