Ứng Dụng Mới

Các sản phẩm Việt Hương đang nghiên cứu ở các ngành:

 

GEL RỬA TAY KHÔ

Gel rửa tay khô Việt Hương

MÌ ĂN LIỀN

Sản phẩm mì ăn liền Việt Hương đang nghiên cứu