1 – Hương cho mỹ phẩm (fragrance) khác hương cho thực phẩm (flavour) ở điểm nào?